Published at 13 septembrie 2022 | Reading time: 3 min.

Why is the geriatrician important at Vitailtas elderly care

author

Dr. Cristina Mereuță, Geriatrician

What is the importance of the geriatrician in elderly care?

Trăirea vârstei este influențată de autonomie, abilitățile funcționale, suportul social, existența unui scop, sănătatea auto-evaluată precum și de prezența simptomelor depresive. Geriatria este medicina unei grupe de vârsta și reprezintă o sinteză interdisciplinară asupra prevenirii, supravegherii, terapiei bolilor vârstnicilor și readaptarea lor la viața socială.

Geriatrul este în primul rând medic și el este chemat să prevină, să vindece sau să amelioreze suferința vârstnicului. Datoria geriatrului nu este de a ridica speranța de viață globală, ci de a crește la maximum speranța vieții active, adică autonomie și independență.

         În procesul de îngrijire a rezidentului, medicul geriatru va efectua o evaluare geriatrică globală, care va permite stabilirea stării de sănătate a acestuia și a afectărilor la nivelul multiplelor arii și domenii funcționale.

În urma evaluării geriatrice globale se va stabili un plan de îngrijire adecvat fiecărui rezident, în acord cu standardele practicii medicale, dar și cu preferințele rezidentului.

Medicul geriatru va urmări colectarea datelor - alcătuirea bazei de date subiective și obiective, discutarea lor între membrii echipei, dezvoltarea unui plan de tratament, aplicarea practică a planului terapeutic, monitorizarea răspunsului și revizuirea periodică a acestuia.

           Obiectivul principal al medicului geriatru este optimizarea statusului funcțional al rezidentului, refacerea funcției pierdute, precum și ameliorarea calității vieți și a autonomiei sale.

Old age is influenced by autonomy, functional abilities, social support, purpose, self-rated health and the presence of depressive symptoms. Geriatrics is the medicine of a specific age group and represents an interdisciplinary synthesis of prevention, surveillance, therapy of diseases of the elderly and their readaptation to social life.

The geriatrician is first and foremost a physician and is called upon to prevent, cure or alleviate the suffering of the elderly. The geriatrician's duty is not to increase overall life expectancy, but to maximize active life expectancy, i.e. autonomy and independence.

         In the process of caring for the resident, the geriatrician will perform a comprehensive geriatric assessment, which will allow the determination of the resident's health status and impairments in multiple areas and functional domains.

Following the global geriatric assessment, an appropriate care plan will be established for each resident, in accordance with standards of medical practice and the resident's preferences.

The geriatrician will follow up the data collection - building the subjective and objective database, discussing it among team members, developing a treatment plan, implementing the therapeutic plan, monitoring the response and reviewing it periodically.

           The geriatrician's main objective is to optimize the resident's functional status, restore lost function and improve quality of life and autonomy.

Call VitalitasMail VitalitasVitalitas Facebook PageVitalitas InstagamVitalitas Youtube

All the information presented on the website is for information purposes only, the decisions of acceptance in the elderly care centre are made after evaluation of each application by the evaluation committee. The services presented are for information only, and may vary from the services contracted by each resident.

Copyright © Vitalitas |  Cookies Policy  |  Privacy Policy  

Vitalitas